Alles wat aandacht krijgt groeit

Link to: Corona

Informatievoorziening ouders 

Parro

Het merendeel van de communicatie verloopt via Parro. Parro is een berichtenplatform speciaal voor het onderwijs waarbij extra aandacht besteed is aan de privacy van de gebruikers. Via Parro worden onder andere schoolmededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen verstuurd. Ook uitnodigingen voor besprekingen worden via Parro gedeeld. Met de chatfunctie van Parro in contact komen met de leerkracht van uw kind

Wanneer u kind op school begint, krijgt u automatisch een uitnodiging voor Parro. Mocht u nog geen account hebben of wanneer u problemen met het programma ondervindt, neem dan contact op met de school.* Parro kunt u gratis gebruiken en werkt op smartphone en computer.

* Om van Parro gebruik te kunnen maken is een e-mailadres noodzakelijk. Geef bij verandering van e-mailadres dit tijdig door aan de administratie. 

Daarnaast houden we u op de hoogte door

 • De nieuwsbrief,
 • de website: www.daltonschooldepoolster.nl,
 • de rapporten/ rapportage/ ParnaSsys,

Heeft u vragen over schoolzaken en/of uw kind(eren), maak dan een afspraak met uw leerkracht via Parro. U kunt ook een afspraak maken met de directie, stuurt u dan een e-mail naar: directie.depoolster@innoord.nl .

Informatie aan (gescheiden) ouders

Ouders hebben recht van inzage in alle informatie, documenten, rapporten, onderzoeksverslagen e.d. over hun kind. In de meeste gevallen wonen vader, moeder en kind(eren) in hetzelfde huis bij elkaar en komt de informatie over school en kind d.m.v. brieven, rapporten, ouderavonden, gesprekken e.d. vanzelf bij de belanghebbenden terecht.  Raadpleeg het protocol gescheiden ouders, voor meer informatie.

Protocollen die te maken hebben met communicatie.

In het communicatieprotocol leest u meer over hoe de communicatie met ouders en andere instanties is georganiseerd. Ook vindt u daar de regels met betrekking op smartphone gebruik door leerlingen.

In de Privacyrichtlijn leest u meer over hoe de privacy van zowel: leerling, ouder en medewerkers geregeld is.

Leeractiviteiten van de kinderen

De onderbouw

In de kleuterbouw werken we met de methode KO–totaal en het programma “De Goudse Ruit”. Elke ochtend en middag wordt er in de kring gestart. Dit houdt in dat de kinderen en de leerkracht in een kring zitten en de leerkracht met de kinderen een gesprek voert, liedjes zingt, uitleg geeft, enz. Daarna kunnen er verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals werken met de kieskasten, het arbeid-naar-keuzebord, les in het speellokaal, buitenspelen, taakjes maken, met de computer werken of bewegingsonderwijs. De kleuters werken met een taakbord aan hun weektaak. Binnen deze methode wordt digitaal een portfolio bijgehouden. Soms is het in het belang van het kind dat het verlenging van de onderwijstijd in de kleutergroep krijgt. Daarbij zijn zowel sociaal-emotionele factoren als didactische vorderingen van belang. De groepen 1 en 2 doen mee aan het jaarlijkse school-brede project.

De middenbouw

In de groepen 3, 4 en 5 ligt de nadruk meer op het structureel aanbieden van de leerstof. In groep 3 wordt gestart met een kringgesprek. In groep 3 staan de taken en planningen op een taakbord. De belangrijkste activiteiten zijn het leren lezen, rekenen en schrijven. In groep 3, 4 en 5 wordt er ook met het digitaal rekenonderwijs gewerkt.

De kinderen in de groepen 3, 4 en 5 werken eveneens met een Daltontaak. Het gemaakte werk wordt door de kinderen afgetekend. Dit gebeurt met de dagkleuren: maandag – blauw; dinsdag – groen; woensdag – geel; donderdag – oranje; vrijdag – rood; de dagen van het weekend worden met paars aangegeven. De weektaak van groep 4 heeft een andere indeling dan die van groep 3, maar is gelijk aan die van groep 5. Op deze manier leren de kinderen de leerstof per dag in te delen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de lichamelijke, muzikale en creatieve vorming.

De bovenbouw

In de groepen 6 tot en met 8 worden zaken als zelfstandigheid, samenwerken, omgaan met verantwoordelijkheid, reflecteren, effectief/doelmatig leren/werken en taakopvatting steeds belangrijker. Het zelfontdekkend leren krijgt een belangrijke plaats. Ook hier worden de weektaken door de leerlingen afgetekend.

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het verkeersexamen.  In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs d.m.v. voorlichtingsavonden, schoolbezoeken en dergelijke.

Weektaak en doelenbord

Leerlingen vanaf groep 3 werken aan de hand van een weektaak. De weektaak is een takenlijst, agenda en doelen-overzicht ineen. Als een leerling een onderdeel voltooid heeft mag het deze afvinken. Om een weektaak succesvol te kunnen gebruiken is leesvaardigheid noodzakelijk, leerlingen in de onderbouw werken daarom aan de hand van pictogrammen op een doelenbord.  Wanneer een leerling doel behaald heeft, maakt het dit met een kleur zichtbaar op het doelenbord.

De Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) van De Poolster zorgt er voor dat feestelijke activiteiten voor de kinderen georganiseerd (kunnen) worden, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Eindejaarsdiner, het schoolfeest, de Avondvierdaagse en de schoolreisjes. 

We kunnen dit doen dankzij de hulp van andere ouders die ons helpen bij de uitvoering van deze activiteiten. En dankzij de vrijwillige bijdrage, die de oudercommissie jaarlijks aan ouders vraagt. Als ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage in een keer te betalen, dan kunt een betalingsregeling treffen via de administratie. Ook is het wellicht mogelijk een scholierenvergoeding aan te vragen bij de gemeente Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/, bel 020-252 6000 of ga langs het sociaal loket. 

De Oudercommissie bestaat uit de volgende ouders: Judith Harman, Trix Kotterlink, Kim Bijpost, Cynthia Jurriaans, Daphne Kramer en Marjon van der Veen. Heb je vragen of ideeen? Laat het ons weten! 

Vervanging bij afwezigheid van een leerkracht.

Ziekte van de leerkracht

Als een leerkracht ziek is, proberen we zo snel mogelijk  vervanging te vinden. Als dat niet lukt, verdelen we de groep. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de groepsgrootte. In de eerste plaats wordt er aan de weektaak gewerkt. 

Bij ziekte in een tweede groep worden de leerkrachten die niet groepsgebonden zijn, ingeschakeld.  

Het verdelen van een groep duurt meestal niet langer dan een week. Als de ziekte langer duurt, wordt gezocht naar een passende oplossing. Dit kan ook vervanging zijn door inhuur van externen.

Bij hoge uitzondering worden de kinderen naar huis gestuurd. De ouders krijgen dan een mail hierover. Voor kinderen, die thuis of ergens anders niet kunnen worden opgevangen, is altijd opvang op school mogelijk. 

 

Absentie, ziekte of verlof

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, wordt u dringend verzocht dit ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.20 uur te melden. Wanneer leerlingen na 8.45 zonder opgaaf van reden afwezig zijn, neemt de school contact op met de ouders.  Is een leerling vaker zonder geldige reden absent dan wordt contact gezocht met de Leerplichtambtenaar. 

Schoolverzuim en extra verlof

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd de school moet bezoeken. Is er een legitieme reden om uw kind niet naar school te sturen dan kunt u verlof aanvragen. Dit zijn de richtlijnen die we op school bij het aanvragen van verlof hanteren.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts:

Dergelijke bezoeken hoeft u slechts vooraf mede te delen. We vragen u wel deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter niet altijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke:

Hiervoor heeft moet u een formulier downloaden van de gemeentelijke website: Formulier verlof aanvraag gewichtige omstandigheden. U kunt dit formulier ook op school ophalen. Tevens moet er een kopie van uitnodiging of kaart getoond worden. 

Verlof voor vakantie:

Dit kan slechts in uitzonderingsgevallen gegeven worden;

Een verzoek hiervoor dient schriftelijk, d.m.v. een speciaal formulier, minstens zes weken vóór aanvang van het gevraagde verlof, ingediend worden bij de directie. De directie is op dit punt gebonden aan de leerplichtwet. Verzoeken om extra verlof voor 10 dagen of minder worden behandeld door de directeur. Verlof van langer dan 10 dagen worden uitsluitend door de leerplichtambtenaar behandeld. 

Al het overige (ongeoorloofd) verzuim wordt direct bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Voor gronden voor vrijstelling verwijzen wij naar www.bureauleerplichtplus.nl

Protocol schorsen leerling 

In het uitzonderlijke geval dat schorsing noodzakelijk is, neemt school contact op met de ouders van het betreffende kind. Daarbij wordt de procedure  Schorsing, gevolgd.

Binnen- en buitenschoolse activiteiten

Schoolzwemmen
Alle kinderen van groep 5 die nog geen zwemdiploma hebben krijgen een aanbod om deze na schooltijd te halen in het Noorderparkbad.

Schoolwerktuin

De kinderen van groep 6 en 7 draaien van januari tot december mee in het zgn. Jaarrondprogramma van de schoolwerktuinen. Dit programma wordt op de N.J. Schaaptuin aan de Heggerankweg gegeven. De kinderen komen in aanraking met de bodem, zaden en andere aspecten van de natuur.

Voor deze activiteit wordt een verplichte bijdrage gevraagd.

Theoretisch verkeersexamen

In groep 7 worden de kinderen voorbereid op de theoretische verkeersexamen. Wie slaagt, ontvangt een verkeersdiploma.

Praktisch fietsexamen

In groep 8 doen de leerlingen mee aan dit examen. Het examen test of de leerlingen hun verkeerskennis ook kunnen toepassen wanneer zij straks zelfstandig op de fiets naar het voortgezet onderwijs gaan. De leerlingen worden met een bus opgehaald.

Schoolreis groep 8

Een schoolreis is een activiteit van de school. Het is een leerzame ervaring voor allen om samen op reis te gaan. Dit betekent dan ook dat wij erop rekenen dat alle leerlingen meegaan. Voor groep 8 gaat het om een meerdaags schoolreisje. Mocht het betalen van de verplichte bijdrage voor het schoolreisje voor u een probleem zijn, dan verzoeken wij u daarover contact op te nemen met de directie van de school. Over de kosten en bestemming volgen in de loop van het cursusjaar nadere mededelingen.

Schoolfotograaf

Elk schooljaar worden door een schoolfotograaf foto’s van uw kind en de groep gemaakt. De mogelijkheid bestaat om ook een foto te laten maken van broertjes en zusjes die op De Poolster zitten. De fotograaf regelt met de ouders de financiële afwikkeling van de genomen foto’s. De school is daarvoor niet verantwoordelijk. 

Schooltijden en vakantie

De schooltijden

Op De Poolster wordt er les gegeven binnen een continue-rooster. Dit betekent dat de kinderen op school, in hun eigen klas met de leerkracht lunchen en pauzeren. Hierdoor vervalt het tussen de middag naar huis gaan om te lunchen en/of de tussenschoolse opvang. Hierdoor is er meer rust en een betere continuïteit van het lesprogramma.                

Maandag, dinsdag, donderag en vrijdag 08.30 – 14.30 uur 
Woensdag 08.30 – 12.30 uur

Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er elk schooljaar een aantal extra vrije schooldagen i.v.m. studiedagen. Welke dat zijn wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt en staat in de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids en de  kalender op onze website.

Schoolregels           

schooltijden Na de eerste schoolbel (8.20 uur) gaan de leerlingen de klas in. De lessen beginnen om 8.30.
Absentie Bij afwezigheid van een kind bij aanvang van de schooldag, wordt contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Komt een leerling uit groep 5 t/m 8 (zonder geldige reden) te laat, dan haalt het een briefje bij de administratie een te-laatbriefje.

Komt een leerling uit groep 5 t/m 8 drie keer te laat (zonder geldige reden), dan heeft dit consequenties. 

Snoepen In de school mag niet gesnoept worden
Klassendiensten en Maatjestaken In de groepen 3 t/m 8 hebben per week twee leerlingen klassendienst. Na schooltijd hebben zij nog 10 minuten de taak om de klas op te ruimen. In de groepen 1-8 hebben de leerlingen klassendienst onder schooltijd. (Maatjestaken)
Zorg voor de omgeving  De leerling is verantwoordelijk voor de eigen werkplek en de materialen. 
Gedragsprotocol Iedereen houdt zich aan het Gedragsprotocol 
Rekening houden met de ander De leerlingen lopen tijdens de lessen stil over de gangen omdat daar ook gewerkt wordt.

Niet rennen op trappen en gangen.

Mobiele telefoons Onder schooltijd moeten alle mobiele telefoons bij de leerkracht ingeleverd worden.
Veilig werken en spelen Er is een Convenant Veiligheid in en om School waar De Poolster zich aan houdt (zie Bijlage Schoolgids; het Convenant is in te zien bij de directie).
Aanspreken op gedrag door ouders Ouders spreken niet andermans kinderen aan op hun gedrag, maar melden problemen aan de leerkracht.
Bewegingsonder-wijs Leerlingen dragen gymkleding tijden de gymles.
voor de jongens: korte broek of gymbroek met T-shirt;
voor de meisjes: gympak of korte broek met een T-shirt;
gymschoenen (geen zwarte zolen);
Voor de gymkleding wordt de linnen Poolster-tas gebruikt (plastic tas is verboden).
Deze linnen tas moet geregeld gewassen worden.
De Poolster verzoekt u dringend uw kind geen sieraden en horloges te laten dragen op gym- en zwemdagen.
Na afloop van de gymnastiekles is douchen niet mogelijk. 

Begeleiding van overgang naar het voortgezet onderwijs

In november wordt een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. 

De kinderen van groep 8 gaan naar het voortgezet onderwijs om daar met eigen ogen te zien hoe het voortgezet onderwijs in de dagelijkse praktijk werkt. 

Tevens krijgen ouders materiaal toegestuurd van diverse scholen voor voortgezet onderwijs. In het leerlingdossier bevindt zich een aantal relevante gegevens:

 • een overzicht van alle toetsresultaten van groep 3 t/m 8;
 • overzicht observatie sociaal-emotioneel van groep 1 t/m 8; 
 • rapporten

Deze gegevens vormen de basis voor het advies aan de ouders; opgesteld door de groepsleerkracht, intern begeleider en de directie. 

De kernprocedure

In de zogeheten kernprocedure staan de afspraken, die gelden bij een overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Doel van de kernprocedure is om elke leerling geplaatst te krijgen op het type school voor voortgezet onderwijs dat overeenstemt met haar/zijn capaciteiten. Het is wettelijk bepaald dat de VO School uiteindelijk beslist of een Leerling toegelaten wordt.

Vanaf eind groep 6 wordt tijdens het rapportgesprek, met ouders aandacht besteed aan het verwachte uitstroomniveau. Aan het van eind groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven. Uiterlijk in  januari (in groep 8)  worden met u en uw kind definitieve gesprekken gevoerd. 

Het definitieve advies wordt uiteindeijk bepaald in overleg, waaraan deelgenomen wordt door: de huidige leerkracht en/of leerkrachten uit voorgaande jaren, de directeur en de intern begeleider. 

Het belangrijkste gegeven voor het plaatsingsadvies is het schooldossier. De school kan, in overleg met de ouders, besluiten wanneer de eindtoets een hoger schooladvies aangeeft het advies bij te stellen.

Hoe het uitzoeken van een school gaat en de aanmelding, krijgt de ouder op school te horen. Ook krijgt de ouder informatie via een Keuzegids voortgezet onderwijs, van de Gemeente Amsterdam.  Mocht u vragen hebben over het advies, aanmelden, vo-scholen enzovoort kunt u zich wenden tot de Service desk: www.amsterdam.nl/naardebrugklas

Scholierenvergoeding 

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. U kunt in aanmerking komen voor een speciale bijdrage van de gemeente; dat noemen we de scholierenvergoeding. Deze vergoeding is voor kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook kinderen op het mbo/bol (beroepsopleidende leerweg) hebben er recht op.

De scholierenvergoeding is bestemd voor schoolkosten, zoals ouderbijdrage, schoolreisjes, schoolzwemmen en schoolspullen, kosten voor culturele activiteiten, zoals muziek- of dansles, kosten voor sportieve activiteiten zoals contributie voor de sportvereniging en sportkleding. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de ouder- en kind adviseur of de website:

www.dwi.amsterdam.nl

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen  lid kunnen worden van een sportclub omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Het jeugdsportfonds betaalt dan een jaar lang de contributie. De aanvraag kan ingediend worden door een intermediair. Meer informatie: www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl

Sponsoring

Wij volgen hierin het convenant “sponsoring primair onderwijs” van het ministerie van OC&W. De belangrijkste strekking van dit convenant is: partijen constateren dat sprake is van samenwerking tussen scholen en bedrijven die ten goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen in het PO en VO;

samenwerking ook sponsoring betekent  en het van belang is om die sponsoring aan heldere regels en afspraken te binden; zulke regels en afspraken er in ieder geval in voorzien dat geen vormen van sponsoring ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;  partijen het wenselijk achten dat voor bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid voorop staat als zij scholen sponsoren; bevoegde gezagsorganen van scholen op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante wijze met sponsoring omgaan

Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. School en ouders streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking.

Soms echter botsen de belangen. U bent het als ouder bijvoorbeeld niet eens met de beoordeling van uw kind of met de wijze waarop uw kind begeleid wordt. Dergelijke klachten worden meestal in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen. Het kan voorkomen dat u er samen niet uitkomt of dat het om ernstiger zaken gaat dan een verschil van inzicht. U of uw kind kan dan een beroep doen op de ondersteuning van de contactpersoon van de school. Met de contactpersoon kan u of uw kind vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig behandeld. De contactpersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Als het om zaken als seksuele intimidatie of discriminatie gaat, zal de contactpersoon u altijd direct doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie.

Raadpleeg het Protocol voor meer informatie.

Rijksinspectie

De school kan bezocht worden door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bekijkt of:

 1. de school voldoende werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
 2. de resultaten van de school op of rond het niveau dat verwacht mag worden liggen. 
 3. leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen.

Voor recente informatie verwijzen wij naar de site van de Inspectie van het Onderwijs: 

www.owinsp.nl

De resultaten van het onderwijs

Per schooljaar zullen de uitstroomgegevens van het voorafgaand schooljaar opgenomen worden in de bijlage van de schoolgids. 

Eindresultaten, verwijzingen naar VO, ons ondersteuningsprofiel en nog veel meer kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl

Dagarrangementen en naschoolsaanbod

Dagarrangementen

Onze school heeft de plicht om uw kind van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang te bieden, als u dat wilt. Wij werken samen met vier voor- en naschoolse-opvangaanbieders: Smallsteps, Tinteltuin, Stoer Kinderopvang en  Buitenkans Kinderopvang. 

De school biedt het volgende pakket: 

 • VSO: Voorschoolse opvang van 08.00 tot 8.30 uur. U moet uw kind dan naar de organisatie (zie boven) van uw keuze brengen. Uw kind wordt door de voorschoolse opvang voor 8.30 uur naar school gebracht. 
 • NSO: Naschoolse opvang van 14.30 tot 18.30 uur. 

Voor de VSO en NSO sluit u een contract af met Smallsteps, Tinteltuin of Buitenkans Kinderopvang. De hoogte van het bedrag per uur hangt af van uw omstandigheden.  Ook tijdens vakanties en reguliere vrije dagen bestaat opvangmogelijkheid voor uw kind.
Voor aanmelden en meer informatie: 

 • www.smallsteps.info 
 • www.tinteltuin.nl 
 • www.buitenkans-kinderopvang.nl
 • www.stoerkinderopvang.nl

Naschoolsaanbod

Naast de Naschoolse Opvang (NSO) is het ook mogelijk uw kind deel te laten nemen aan de naschoolse activiteiten van Stichting Wijsneus op de basisscholen De Poolster. De activiteiten worden altijd op school per blok aan de kinderen getoond, waarna er voor kan worden ingeschreven. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deze gesubsidieerde activiteiten. www.stichtingwijsneus.nl

Samenwerkingspartners:

 • Bezoek bibliotheek / bezoek aan de kinderboerderij / Artis / Olympische sportdag. 
 • Met de volgende instellingen wordt samengewerkt:
 • Stichting Buurtwerk Noord
 • NEMO
 • Stichting Jump In
 • Muziekschool Noord
 • Schoolwerktuinen Stadsdeel Noord/NME
 • Dienst Sport Stadsdeel Noord
 • filialen Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • Wijsneus

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen