Alles wat aandacht krijgt groeit

Een nieuwe Poolster!

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld waarmee de verouderde huisvesting van Daltonschool De Poolster vervangen kan worden. Met dit budget wordt een schoolgebouw, gymzaal en een vernieuwd buitenterrein gerealiseerd. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwerp voor de school, met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken en het vervolgproces.

Waar staan we nu? 

Afgelopen jaar is samen het de school en in afstemming met de Gemeente gewerkt aan een ontwerp voor het nieuwe gebouw dat past bij de onderwijsvisie van de school en aansluiting vindt bij de gebouwen in de omgeving. Dit ontwerp is nu gereed voor het indienen van een omgevingsvergunning wat wij komende maand zullen doen.

Tevens is gekeken naar een geschikte plek voor het plaatsen van een tijdelijke school voor de periode waarin het oude gebouw gesloopt wordt en het nieuwe gebouw gerealiseerd wordt. Dit onderzoek loopt nog waarbij we u informeren zodra er meer nieuws is over de locatie.

Wat wordt er gebouwd?  

De school zal ruimte geven aan 15 groepsruimten, een nieuwe gymzaal en een ruimte voor vroeg- en voorschoolse opvang (VVE). Het totaal oppervlakte van de school is 2.457m2, dit is 240m2 groter dan het huidige gebouw. Door het maken van en 2e verdieping zal het gebouw compacter worden. De hoogte blijft nagenoeg gelijk met het  huidige gebouw, 7 meter in het midden zal deze iets hoger worden daar waar de installaties staan namelijk 9 meter.

Duurzaamheid 

Het gebouw gaat zeer duurzaam worden:  Door geïsoleerd te zijn, te voldoen aan de BENG eisen (Bijna energieneutraal), veel energie op te wekken door alle daken maximaal te voorzien van zonnepanelen, door een houten constructie, herbruikbare metselstenen toe te passen bijna volledig circulair zijn.

Wat gebeurt met de openbare ruimte, het groen en de bomen? 

Het vele groen rond de school is een kenmerk van de huidige school. Uitgangspunt is dat het bestaande groen en de speeltoestellen zoveel mogelijk worden hergebruikt, de grote bomen niet gekapt worden en dat het plein nog groener zal worden. Er zullen wel een paar kleine bomen ruimte moeten maken voor de nieuwbouw omdat deze op de plek staan waar gebouwd wordt.

Wat u op de tekening ziet is vooral een denkrichting. Wat wel al duidelijk is geworden  is dat een groot deel van het van het plein vrij toegankelijk wordt en zo meer een buurtfunctie krijgt. Het komende half jaar gaat gebruikt worden om een plannen voor het buitenterrein verder uit te werken.

Wat is de planning? 

De verwachten planning is om deze zomer de vergunning aan te vragen, daarna een aannemer te selecteren en (indien er een locatie is voor tijdelijke huisvesting) begin 2022 te verhuizen en te starten met de sloop en nieuwbouw. Hieronder globaal in een schema weergegeven.

Te verwachten overlast

Gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden zal er overlast zijn van bouwverkeer. Dit proberen we tot een minimum te beperken door efficiënt te plannen qua bouwlogistiek. Om de overlast te beperken wordt Komende periode de aan- en afvoerroute van het bouwverkeer bekeken . Hierover wordt u later geïnformeerd. Tevens is er gekozen voor het geboord aanbrengen van de heipalen waardoor er nauwelijks sprake is van geluids- of trillingsoverlast.

Hoe komen we aan informatie?

Afgelopen jaar is door de coronacrisis het helaas niet mogelijk geweest een fysieke bewonersbijeenkomst te organiseren. Na de zomervakantie willen we kijken of dit eind september/ begin oktober wel mogelijk gemaakt kan worden voor een presentatie van het ontwerp en het stellen van beantwoorden van vragen. Gedurende het proces zullen we u  door aan de hand van nieuwsbrieven op om de hoogte houden. Dit zal zijn nadat de vergunning verleend is, zodra er een locatie voor tijdelijke huisvesting gevonden, voor de startbouw en nog een keer tijdens de bouw.

Vragen?

De heer Robert Meijer is namens het schoolbestuur Innoord als Projectmanager aanspreekpunt voor vragen omtrent het proces en ontwerp te bereiken via: info@promeijer.nl.

Mocht u vragen hebben, zet deze op de mail of stuur deze schriftelijk naar de school.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen