Voor ouders

Zorg

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is er een breed en deskundig zorgaanbod beschikbaar. De leerkracht van uw kind heeft door zijn rol in de monitoring, signalering maar vooral in uitvoering van de zorg een centrale plaats in ons zorgsysteem. De intern begeleider heeft door zijn specifieke kennis op het gebied van leerlingzorg de regie over de zorgtrajecten. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de ouder biedt het beste perspectief op gezamenlijke succesvolle oplossingen van de zorgsignalen op school. Ouders worden dan ook bij elke stap van een zorgtraject betrokken.

Planmatige zorgstructuur

De zorgstructuur bestaat uit vaste procedures en is cyclisch opgebouwd. We noemen dit de zorgroute. De zorgroute bestaat uit 6 stappen:

 1. Intake/plaatsing: Wanneer we van mening zijn dat ondersteuning geboden is wordt u uitgenodigd voor een Intakegesprek,
 2. Groepsplan:  Alle leerlingen vallen binnen het groepsplan.
  leraar biedt een basisaanpak, plus aanpak en verlengde aanpak*.
  *looptijd = half schooljaar,
 3. Handelingsplan: Sommige leerlingen hebben een handelingsplan* (HP) nodig. Het kan gaan om taal, rekenen of s|Socialevaardigheden . Het plan wordt opgesteld i.s.m. ouders en intern begeleider. *Looptijd 6 tot 8 weken.
  Ouders moeten een handelingsplan ondertekenen,
 4. Verlengd handelingsplan: Het handelingsplan wordt verlengd*, misschien is er een aanpassing nodig in de aanpak of in het aanbod. Aanpassingen worden gemaakt i.o.m. intern begeleider en ouders.
  Looptijd 6 tot 8 weken,
 5. Ontwikkelingsperspectief, OPP: Samen met ouders en andere experts, onderzoeken wij waarom de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht. Met ouders en leerkracht wordt het ontwikkelperspectief (OP) opgesteld**. Er worden een capaciteitenonderzoek en observatie aangevraagd bij het expertisecentrum. Na onderzoek en observatie wordt besproken welke ondersteuning leerling nodig heeft. Dit kan ondersteuning op onze school zijn, dan wordt er een ontwikkelperspectiefplan gemaakt (OPP). Dit kan ook ondersteuning op een andere school zijn.
  Ouders moeten een handelingsplan ondertekenen,
 6. Verwijzing/noodprocedure: Samen met ouders en andere betrokken instanties maken we een verwijzing in orde. Voor een noodprocedure volgen we de richtlijnen van Innoo

plan 

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Kinderen mogen naar school op de dag van hun vierde verjaardag. Komt het kind van een peuterspeelzaal, dan is er overleg met de peuterleidster om te kijken waar het kind in zijn ontwikkeling is. Wij vragen de ouder(s) bij de aanmelding toestemming om over deze gegevens te mogen beschikken. De leerkrachten houden een uitgebreid intakegesprek met de ouders. Tevens vragen we de ouder(s) een uitgebreide vragenlijst in te vullen, zodat de school zoveel mogelijk informatie heeft over het kind en daardoor een goed onderwijsaanbod kan bieden. Daarna observeren zij de nieuwe leerling. Door de informatie en de observatie hebben de leerkrachten een goed beeld van de leerling en kunnen zij op grond van deze gegevens de leerling op het juiste moment in de reguliere groep 1-2 plaatsen.

Kinderen, die binnen één maand voor de zomervakantie 4 jaar worden, starten na de zomervakantie op school. Er is dan geen wenperiode.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

De Poolster gebruikt het leerlingvolgsysteem (LVS) Boom Schoolvaardigheids Toetsen (SVT)om elke leerling te volgen op cognitief (kennis) en sociaal-emotioneel (Hart en Ziel) gebied . Van elke leerling wordt een online  dossier bijgehouden. Dit dossier bundelen we in Parnassys.  De Wet bescherming persoonsgegevens is hierop van toepassing. Ouders hebben, na overleg met de interne begeleider, recht op inzage in het dossier. Ouders hebben een inlogcode van ons Parnassys waarmee toetsresultaten van de Boomtoetsen en methodetoetsen van hun kind in kunnen zien.

In alle groepen wordt gewerkt met het document ‘’weekplanning met dag-planning en evaluatie van zorg’’. Hier worden vordering en opvallende bevindingen bijgehouden en indien nodig opgepakt in een behandelvorm.

Het dagelijks werk van kinderen

Ouders kunnen op verzoek schriften en werkboekjes inzien. Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode afhankelijke toetsen.

Onafhankelijke toetsen.

In de onderbouw gebruiken wij observatieformulieren om de individuele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd op kennisgebieden, zoals taal, voorbereidend lezen, rekenen en op sociaal emotioneel gebied.
In de midden- en bovenbouw worden methode  onafhankelijke toetsen gebruikt voor de vakgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
In groep 8 wordt de IEP eindtoets en de Adit afgenomen.

Verslaggeving door de groepsleerkracht naar de ouders / verzorgers

Wat betreft de kinderen van groep 2 t/m 8 wordt er twee maal per jaar verslag gedaan van de ontwikkeling. Bij de beoordeling kijkt de groepsleerkracht o.a. naar de vorderingen, de inzet en het gedrag. In september zijn er omkeergesprekken, waarbij u als ouders wordt gevraagd meer te vertellen over uw kind(eren) om beter aan te kunnen sluiten op de onderwijsbehoefte van het kind. Dit gesprek is niet vrijblijvend.  Eind januari en eind juni krijgt uw kind een schriftelijk rapport. U kunt dan zelf een gesprek aanvragen en of de leerkracht vraagt u om over het rapport te komen praten. Uiteraard is het van groot belang dat u komt praten over uw kind. Wij stellen het op prijs te vernemen hoe uw kind zich op school voelt. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan kunt u een aparte afspraak maken.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Leerlingen met speciale behoeften valt onder de taken van de intern begeleider samen met de leerkrachten en wordt aangestuurd door de directie. Daarnaast vindt er op school, indien gewenst, een multidisciplinair zorgbreedte-overleg plaats. Bij dit overleg zijn de intern begeleider, de ouders en  indien mogelijk  de leerkracht aanwezig. Per overleg wordt er gekeken wie er het best kan aansluiten. Dit kan de  leerplichtambtenaar, ouder- en kindadviseur en de wijkregisseur zijn. Ouders en verzorgers  worden ook altijd uitgenodigd voor dit overleg. .

De procedure, die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn

Moeilijkheden met leren en andere problemen worden meestal door de groepsleerkracht gesignaleerd. De uitslagen van de onafhankelijke toetsen bespreekt de interne begeleider met de groepsleerkracht in een groepsbespreking.

Naar aanleiding van de resultaten worden er groepshandelingsplannen opgesteld. In deze groepshandelingsplannen wordt per niveaugroep beschreven wat de streefdoelen zijn voor het eerstvolgende toetsmoment. Als een leerling stagneert, boven of onder zijn niveau scoort, wordt er aan de hand van een groeps- of individueel handelingsplan extra zorg gegeven. De uitvoering van het handelingsplan gebeurt door de groepsleerkracht en/of de ondersteunende onderwijsassistent. Vanaf het begin worden de ouders op de hoogte gehouden van en soms betrokken bij de extra hulp.

Bij sommige problemen is het nodig een pedagogisch-didactisch onderzoek te doen. Het expertisecentrum voert dit onderzoek uit en komt dan met handelingssuggesties.Er wordt bekeken welke hulp er door wie gegeven gaat worden en/of welke instantie(s) geraadpleegd moet(en) worden. Na ongeveer 6 weken wordt de situatie van het kind opnieuw besproken en wordt gekeken of voortzetting en/of bijstelling van de extra hulp gewenst is.

Frequentie besprekingen

De uitslagen van de onafhankelijke toetsen bespreekt de interne begeleider met de groepsleerkracht. Er zijn minstens drie maal per jaar groepsbesprekingen n.a.v. de onafhankelijke toetsen. De groepsleerkracht bespreekt haar/zijn leerlingen met de interne begeleider op bepaalde vakgebieden. Zijn er tussentijds problemen met kinderen, dan volgt direct een gesprek met de interne begeleider.

Pestprotocol
Op onze Daltonschool ‘De Poolster’ vinden wij het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar leren omgaan en samenwerken.

Binnen onze school verwachten wij dat kinderen elkaar waarderen, respecteren en zorg voor elkaar hebben. Vanuit deze visie willen wij kinderen binnen hun basisschoolperiode een veilige omgeving bieden. Dit beschouwen we als randvoorwaarde voor het onderwijs op onze school. Het pestprotocol is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

 • Pesten wordt door alle betrokkenen (school, ouders en kinderen) onderkend als een probleem.School,
 • ouders en kinderen spannen zich gezamenlijk in om pestgedrag te voorkomen.Leerkrachten en ouders zijn alert op pestgedrag en proberen dit tijdig te signaleren.
 • Als pesten voorkomt, nemen leerkrachten en ouders duidelijk stelling tegen dit gedragen ondernemen actie.

Als het pestgedrag nogmaals voorkomt, volgt de school de procedure zoals beschreven in dit pestprotocol. Meldcode Kindermishandeling Beroepskrachten dragen een bijzondere en directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een kind met wie zij in aanraking komen.Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, onder andere in het onderwijs, verplicht een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Aandachtsfunctionaris

Bij onze school zijn twee aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld aangewezen. Zij hebben een training gevolgd en zijn het eerste aanspreekpunt om overleg te plegen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Wat is een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en wat doet hij of zij:

De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie

Bewaakt de interne procedure van de instelling m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Verwijzing naar SBO/SO, aanvraag arrangement. Mocht de consultatie van het zorgbreedteteam binnen de school niet voldoende opleveren, dan wordt advies gevraagd aan externe specialisten (externe kinderbespreking). De mogelijkheid bestaat om kinderen door onafhankelijke instellingen te laten testen/onderzoeken. Dit onderzoek vindt uitsluitend plaats met instemming vooraf van de ouder(s).

De school werkt hierin samen met:

 • Expertisecentrum Innoord
 • Jeugdzorg
 • kabouterhuis
 • Viertaal
 • Ouder en kind  Team (OKT)
 • de GGD
 • andere hulpverlenende instanties

De uitslag van het externe onderzoek kan leiden tot een handelingsplan. De leerling krijgt een aangepast programma en blijft op school. Er kan ook een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd voor het speciaal basisonderwijs. De ouders moeten hiermee instemmen.

De school stuurt in dat geval een onderwijskundig rapport naar de onderwijsadviseur van het SWV. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een beschikking afgegeven. De ouders kunnen met deze beschikking een SBO-school (Speciaal Basis Onderwijs) zoeken, indien nodig met ondersteuning van de huidige school.

Scholen op de kaart, venster PO,

Onafhankelijke informatie over Dalton de Poolster en de beoordeling van de onderwijsinspectie is terug te vinden op de website van Venster PO.

www.scholenopdekaart.nl

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek, afgenomen medio november 2017, kunt u terug lezen in dit rapport:

Tevredenheidsonderzoek november 2017

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op De Poolster.  In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van  De Poolster benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Innoord.

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling  downloaden.

Kijk voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon van de stichting en over de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs op de website van de stichting: http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/2013/voor-ouders/klachten-en-geschillen/.

Scholen op de kaart, venster PO,

Onafhankelijke informatie over Dalton de Poolster en de beoordeling van de onderwijsinspectie is terug te vinden op de website van Venster PO.

www.scholenopdekaart.nl

Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek, afgenomen medio november 2017, kunt u terug lezen in dit rapport:

Tevredenheidsonderzoek november 2017

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op De Poolster.  In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de leerkracht van uw kind. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van  De Poolster benaderen. Wanneer u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht kunt, of wanneer de school de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Innoord.

Alle schoolbesturen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze klachtenregeling is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te kunnen blijven garanderen. U kunt deze klachtenregeling  downloaden.

Kijk voor meer informatie over de externe vertrouwenspersoon van de stichting en over de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs op de website van de stichting: http://www.openbaaronderwijsnoord.nl/2013/voor-ouders/klachten-en-geschillen/.