Daltononderwijs

Daltononderwijs 

De Cirkel van 21e-eeuwse vaardigheden van de Stichting Leerlijn Ontwikkeling (SLO) toont welke vaardigheden in de toekomst nodig zijn. Het idee achter de cirkel is dat de toekomst vraagt om individuen die zicht thuis voelen in een hoog technologische samenleving waarin vaardigheden als ondernemen, verbinden en zelfstandigheid vanzelfsprekend zijn. De overeenkomst tussen Daltondoelen en vaardigheden in de cirkel zijn opvallend groot en goed te verklaren; Daltononderwijs erkent dat ontwikkelen van executieve functies en sociale vaardigheden net zo belangrijk zijn als de ontwikkeling van cognitie. Door deze holistisch onderwijsaanpak leren we kinderen te ondernemen en de wereld naar hun hand te zetten. 

Dalton is een werkidee. Het is individualiserend onderwijs, geen individueel onderwijs. 

De vijf Daltonprincipes

  • vrijheid,
  • Zelfstandigheid 
  • Samenwerken 
  • Effectiviteit 
  • Doelmatigheid

Vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen 

“Freedom and responsibility together perform the miracle” 

De begrippen verantwoordelijkheid en vrijheid zijn in het Daltononderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om later verantwoord te kunnen handelen is oefenen in het nemen van beslissingen en dragen van consequenties noodzakelijk. Taakwerk wordt zelf georganiseerd. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld; de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.
Vrijheid betekent niet dat alles kan en mag, in tegendeel! Door duidelijke kaders leer je om te gaan met ruimte die daarin ontstaat. Dit vergt creativiteit en een veilige omgeving waarin fouten maken mag. Het hoort bij het leerproces. 

Zelfstandigheid 

“Experience is the best and indeed the only real teacher” 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren. Autonomie of zelfsturend in Dalton context betekent dat je laat zien dat je in staat bent je eigen leerproces te sturen. Vaardigheden die daarvoor nodig zijn: Omgaan met feedback, planmatig werken en waar nodig hulp zoeken, leren we je stap voor stap, tot dat je het zelf kan. 

Samenwerken 

“The school functions as a social community” 

Een Daltonschool is een leeromgeving waar iedereen op natuurlijke manier samenwerkt, speelt en leert. Door je eigen leerproces te delen en die van ander op je te nemen, ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid. 

Daltononderwijs is inclusief onderwijs; de school is ook een afspiegeling van de samenleving. Ondanks individuele verschillen moeten we op elkaar aangewezen willen zijn. Omgaan met verschillen, luisteren naar andere ideeën/oplossingen en in een groep jezelf durven zijn moet op school geoefend kunnen worden.

Goed samenwerken vraagt om duidelijke communicatie, indelen/plannen van werkzaamheden, coördinatie en vertrouwen in de ander. Tijdens het samenwerkingsproces wordt bijna aan alle Daltondoelen gewerkt. Deze nadruk op samenwerking maakt Daltononderwijs onderscheidend van veel andere onderwijsvormen.

Effectiviteit/ doelmatigheid 

“Efficiency measure, a simple and economic reorganization of the school” 

Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.

Reflectie 

“I would be the first to hear welcome criticism” 

Leren gaat met vallen en opstaan. Het is soms moeilijk om met fouten geconfronteerd te worden. Maar alleen door naar je fouten te kijken, kun je iets leren. Op een Daltonschool leer je zelf je werk na te kijken en te ontdekken wat waar je hulp bij nodig hebt.

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Om te groeien is nodig dat leerlingen op zoek gaan daar de manier van leren die bij hen past. Samen met de leerkracht onderzoeken wat nodig is om het beste uit jezelf te halen; op niveau en tempo van de leerling. 

Kritisch kijken vraagt ook dat we duidelijk zijn in wat we van de leerling verwachten. We maken afspraken met en laten de leerling bijhouden wat het al kan. Niet vanuit een methode, maar aan de hand van persoonlijke leerroute die past bij de ontwikkeling.

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten ook voor leerkrachten vanzelfsprekend. Regelmatig bezoeken we elkaars lessen en evalueren we samen om het onderwijs actueel te houden. 

Samenwerken didactische verbeteringen doorvoeren heeft geleid tot ontwikkeling van leerjaar doorbroken groepen waarin specialisme van individuele leerkrachten en gezamenlijke verantwoordelijkheid beter tot zijn recht komt. 

Borging

 “Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit” 

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton liggen in het team van docenten. Het daltononderwijs zet ook sterk in op het maatjesleren van scholen binnen en buiten een regio. Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie