Alles wat aandacht krijgt groeit

De Groepen

Elk kind zit in een eigen basisgroep en heeft stamleerkracht(-en). Een basisgroep kan bestaan uit combinatie van verschillende leerjaren. De dag start en eindigt in de eigen stamgroep. Gedurende de dag werken de leerlingen groeps- en vakoverstijgend. De lessen kunnen verzorgd worden door de eigen leerkracht of een vakspecialist.

Leerpleinen

De leergemeenschap De Poolster maakt ruimte om het geleerde in veiligheid te oefenen. Oefenen gaat soms heel letterlijk, als in de onderbouw het thema stad aan de orde komt, wordt een winkelhoek ingericht, compleet met kassa, geld en caissière. De Themahoeken zijn minilaboratoria gericht op versterking van specifieke vaardigheden. In de boven en middenbouw kan een themahoek ook een reken- of taalhoek zijn. Dit werken met themahoeken, streven naar nemen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid maakt dat een klassiek klaslokaal te beperkend is.

Een andere belangrijke overweging om te werken op leerpleinen is dat leerlingen meer ruimte nodig hebben om te kunnen concentreren. Huidige klaslokalen zijn te klein waardoor leerlingen die rustig moeten kunnen werken geen plek kunnen vinden. Door ruimtes op te delen en specifieke functies te geven ontstaat duidelijkheid en rust.

Door te werken op een leerplein komt ook het talent van de leerkracht beter tot zijn recht. De huidige situatie waarin leerkrachten verantwoordelijk zijn voor al het reilen en zeilen in de groep loopt al langer tegen de grenzen aan van wat redelijkerwijs van een leerkracht verwacht mag worden. Door onderwijs taken te herverdelen, administratieve taken en zorg over te dragen, krijgen leerkrachten meer ruimte om te doen waar hun passie ligt; leerlingen helpen met leren en ontwikkelen.

Thematisch onderwijs

Scholen hebben de opdracht verplichte vakken in samenhang aan te bieden. Door verschillende vakken aan elkaar te verbinden krijgt het geleerde betekenis. De Poolster onderschrijft deze visie op onderwijs en werkt aan een curriculum dat door gebruik van thema’s verbindingen legt. Dit zijn verbindingen met andere vakken binnen het curriculum, zoals techniek en rekenen of taal, maar ook met de belevingswereld van het kind.

De wijze waarop rekenen aangeboden wordt is hier een goed voorbeeld van het. Door het rekenen letterlijk uit het ‘ platte vlak’ te halen en aan de hand van betekenisvolle (reken-)spellen te laten oefenen krijgt het meerwaarde.

Iets vergelijkbaars geldt voor de taalmethode, een deel van de opdrachten kan thematisch  aangeboden worden. Een andere goed voorbeeld van thematisch onderwijs zijn de themahoeken in de onderbouw.

Leervragen en onderzoekend leren

Zaakvakken, alle vakken buiten het reken- en taalonderwijs, worden zoveel mogelijk aan de hand van een overkoepelend thema aangeboden. Het doel hierbij is dat leren altijd betekenisvol moet zijn. Wij vinden dat dit het beste kan door de leerling zoveel mogelijk ruimte te geven om te onderzoeken.

Leerlingen stellen zogenaamde ‘Leervragen’; vragen die niet met een ja of nee zijn te beantwoorden of enkel tot een definiëring leiden, maar die een opening bieden naar onderzoek. Dit onderzoekend leren, gaat aan de hand van de methodiek: De denkcirkel van Onderzoek.

Na het formuleren van een leervraag, volgt het vormgeven van het onderzoek. Pas daarna begint het daadwerkelijk onderzoeken. De resultaten presenteren is een ander belangrijk onderdeel van de methodiek. Goede presenteren vergt structureren van en reflecteren op de verworven kennis. Door informatie te delen toont de leerling dat deze grip heeft op de materie.  In de laatste fase krijgt is er feedback van de groep en de leerkracht. Goed uitgevoerd onderzoek leidt tot nieuwe leervragen, waarmee de cirkel opnieuw start.

Bij het werken aan thema’s en in het bijzonder de schoolbrede thema’s moedigen we het aan dat ouders betrokken worden bij het onderzoek. Meewerken kan op vele manieren, door leerlingen te helpen bij onderzoek, of doordat u misschien werk of vaardigheid heeft die van toepassing is bij het thema.

Hybride onderwijs

De Poolster kiest er bewust voor een mix van niet-digitaal en digitaalonderwijs, hybride onderwijs. De school ziet dat digitale leermiddelen aanwijsbare voordelen hebben, voor zowel leerling als leerkracht. Zo wordt werken op eigen niveau of inzet van formatief toetsen eenvoudiger en toepasbaar. Ook heeft de leerkracht door uitgebreide analysemogelijkheden beter zicht op de ontwikkeling van zijn leerlingen.

Cultuureducatie aanbod
Kunst & Cultureel erfgoed

Wij streven ernaar de kinderen kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines en cultureel erfgoed. We richten ons vooral op beeldende kunst (zoals schilderen, fotograferen, textiele vormen, beelden maken), audiovisueel (film en video) en muziek. Met cultureel erfgoed wordt bedoeld datgene van vroeger wat er nu nog is en wat wij met z’n allen van waarde vinden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de geschiedenis van de buurt waarin zij wonen en waar zij naar school gaan ontdekken tijdens hun schoolcarrière. Zij zullen zich hierin verdiepen door mensen van vroeger die de geschiedenis nog hebben meegemaakt te ontmoeten, zij zullen ook tentoonstellingen, films en voorstellingen bezoeken die deze geschiedenis voelbaar en zichtbaar maakt. We vinden het belangrijk dat zij deze geschiedenis zelf gaan ontdekken, gaan onderzoeken en hun eigen vorm gaan vinden om deze ervaringen een vorm te geven. Het is ons doel  deze beelden te delen. Niet alleen op school maar ook met ouders/verzorgers, buurtbewoners en organisaties waar we mee samenwerken en anderen die hierin geïnteresseerd zijn.

Techniek en wetenschapsonderwijs (W&T)

Het belang van goed W&T-onderwijs reikt in onze visie verder dan leerlingen interesseren voor baan in de techniek. Onderzoeken, ontwerpen en experimenteren zijn onmisbare onderdelen van het Daltononderwijs.

In onze visie is W&T-onderwijs verbonden aan een groot deel van ons onderwijsaanbod. Door dit integraal aanbieden verzekeren we er ervan dat het de aandacht krijgt die het verdient.

Hoe ziet het technisch aanbod eruit?
De school hanteert een doorgaande leerlijn techniek.

Het beschikt over een goed geoutilleerd technieklokaal. In 2019 is met behulp van een W&T-subsidie van de gemeente Amsterdam een intensief coachingsprogramma op dit gebied gevolgd en de school neemt deel aan een Pilot om tot een technieklaboratorium te komen

Onderzoek en experiment en technische oplossingen komt o.a. terug in het Thematisch onderwijs. Leerlingen bedenken eigen onderzoeksvragen en worden uitgedaagd om een door experiment en onderzoek tot een antwoord te komen. De leerling wordt gestimuleerd een zo breed mogelijk arsenaal aan oplossingsmogelijkheden toe te passen. Het doel van de school is om uiteindelijk tot een volledig STEAM aanbod te ontwikkelen.  (Science Technology, Engineering, Arts, Maths (STEAM).

ICT-onderwijs
Toekomstgericht en eigentijds onderwijs

Het besef dat onderwijs ook moet werken aan het versterken van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden maakt Daltononderwijs voor alle tijden toepasbaar, ook voor de toekomst. In een veranderende wereld is de mate waarin je in staat bent jezelf aan te passen aan de verandering belangrijk. De transitie naar onderwijs van de toekomst of naar het nieuwe curriculum dat in de steigers staat, is relatief klein of zijn aanvullingen op het bestaande.

Uitgangspunt van het ICT-beleid

Integratie in het curriculum is essentieel. Slechts door het aanbod  in een breder kader aan te bieden kunnen we dit aanbod een plek geven in ons onderwijs en daarmee de juiste ruimte waarde toekennen.

ICT-basisvaardigheden, het leren werken met computers, programma’s. Leerlingen werken dagelijks met een Chromebook en leren door het maken van opdrachten spelenderwijs de basisvaardigheden, bijvoorbeeld werken met een tekstverwerker of een beeldbewerkingsprogramma. Vanaf groep 6 is typen een vast onderdeel van de lessen.

Informatievaardigheden. Leren vinden en toepassen van informatie. Wat leer je uit je hoofd en wat zoek je op. Deze informatievaardigheden hebben worden aangeboden als onderdeel van begrijpend lezen methode, maar ook in themaprojecten en onderzoeksopdrachten.

Computationeel denken, Vrij vertaald: Algoritmisch denken, is niet zozeer een vak, maar een manier van onderzoeken, waarbij niet het antwoord het doel is maar het onderzoek naar de manier waarop het antwoord tot stand komt. Computationeel denken is verbonden programmeer-  en rekenonderwijs. Daarnaast biedt Computationeel denken een goed vertrekpunt voor het wetenschap en techniek aanbod.

Wij zien het als taak leerlingen op te leiden tot geëmancipeerde burgers die volledig deel kunnen nemen aan de samenleving. Beiden van een veilige omgeving is hierbij essentieel. Alleen zo kan  de leerling oefenen en van zijn fouten leren.

Mediawijsheid, leerlingen handvatten geven waarmee deze veilig deel kan nemen aan de digitale maatschappij is om die reden een belangrijk onderdeel van ons onderwijs geworden. Naast dat aandacht is voor ICT en veiligheid (programma’s tegen online pesten)  is er aandacht voor de invloed van media op het individu.

Afstandsonderwijs

Wanneer leerlingen om een of andere reden voor langere tijd niet meer onderwijs op school kunnen krijgen, wordt overgegaan op afstandsonderwijs.

Redenen om over te gaan op afstandsonderwijs kunnen zijn: 

  • Door (langdurige)  ziekte van een leerling of omdat de leerling in quarantaine moet;
  • een leerkracht is voor langere tijd door ziekte afwezig of doordat deze in quarantaine moet.
  • Door een landelijke maatregel (lockdown) waardoor scholen gesloten zijn.

Wanneer onderwijs op afstand nodig is, hoort u dat van uw leerkracht. Het protocol Onderwijs op Afstand treed in werking. Leerlingen krijgen een werkpakketje mee naar huis, waaronder een computer en werkschriften.  Om te zorgen dat het lesmateriaal en de computer van school veilig naar huis vervoerd kunnen worden, doen we een beroep op u om deze bij de school af te halen.

Ondank dat school zijn uiterste best doet om systemen zo eenvoudig mogelijk te maken lukt hebben vooral onderbouwleerlingen hulp nodig bij het opstarten. Om uw kind zo snel mogelijk aan het werk te krijgen doen we daarom een beroep op u en uw kind hierbij te helpen. Wanneer afstandsonderwijs aan de orde is worden de inloggegevens verspreid.