De Groepen

Elk kind zit in een eigen stamgroep en heeft stamleerkracht(-en). Een stamgroep kan bestaan uit combinatie van verschillende leerjaren. De dag start en eindigt in de eigen stamgroep. Gedurende de dag werken de leerlingen groeps- en vakoverstijgend. De lessen kunnen verzorgd worden door de eigen leerkracht of een vakspecialist.

Leerpleinen

De leergemeenschap De Poolster maakt ruimte om het geleerde in veiligheid te oefenen. Oefenen gaat soms heel letterlijk, als in de onderbouw het thema stad aan de orde komt, wordt een winkelhoek ingericht, compleet met kassa, geld en caissière. De Themahoeken zijn minilaboratoria gericht op versterking van specifieke vaardigheden. In de boven en middenbouw kan een themahoek ook een reken- of taalhoek zijn. Dit werken met themahoeken, streven naar nemen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid maakt dat een klassiek klaslokaal te beperkend is.

Een andere belangrijke overweging om te werken op leerpleinen is dat leerlingen meer ruimte nodig hebben om te kunnen concentreren. Huidige klaslokalen zijn te klein waardoor leerlingen die rustig moeten kunnen werken geen plek kunnen vinden. Door ruimtes op te delen en specifieke functies te geven ontstaat duidelijkheid en rust. Er is dynamiek waar dat nodig is maar er is ook beschutting zodat elke leerling naar zijn behoefte kan werken.

Door te werken op een leerplein komt ook het talent van de leerkracht beter tot zijn recht. De huidige situatie waarin leerkrachten verantwoordelijk zijn voor al het reilen en zeilen in de groep loopt al langer tegen de grenzen aan van wat redelijkerwijs van een leerkracht verwacht mag worden. Door onderwijs taken te herverdelen, administratieve taken en zorg over te dragen, krijgen leerkrachten meer ruimte om te doen waar hun passie ligt; leerlingen helpen met leren en ontwikkelen.

Is les op een leerplein voor elk kind geschikt?

Een Daltonleergemeenschap heeft in principe plek voor iedereen en biedt zorg aan iedereen. Inclusiviteit is letterlijk een uitgangspunt van ons onderwijs. Om dit mogelijk te maken werken we met meerdere intern begeleiders (gespecialiseerd in onder- of bovenbouw) waarmee zorg voor individuele leerlingen waarborgen. Daarnaast is er ruime ondersteuning van gespecialiseerde zorgverleners zowel intern als extern. (zie voor meer informatie het hoofdstuk zorg.) Deze schoolvisie werkt ook door op manier waarop de school is ingericht.

Voorzieningen en inrichting van de ruimtes zijn aangepast, zodat iedereen het onderwijs kan krijgen dat het nodig heeft.

Toekomstige Indeling van de leerpleinen

De verschillende groepen zijn verdeeld over de volgende leerpleinen:
Het onderbouw leerplein: groep 1, 2, 3
Het middenbouw leerplein: groep 3, 4, 5  *
Het bovenbouw leerplein: 6, 7 en 8.
Leerlingen In groep 3 beginnen het schooljaar nog op het Onderbouwplein, voor bepaalde lessen worden in de middenbouw gegeven. Gaandeweg verschuift het accent van de lessen zich naar het Middenbouwplein.

Grootte van de groepen

We hanteren een maximale groepsgrootte van 32 leerlingen

Leeractiviteiten van de kinderen

De onderbouw

In de kleuterbouw werken we met de methode KO–totaal en het programma “De Goudse Ruit”. Elke ochtend en middag wordt er in de kring gestart. Dit houdt in dat de kinderen en de leerkracht in een kring zitten en de leerkracht met de kinderen een gesprek voert, liedjes zingt, uitleg geeft, enz. Daarna kunnen er verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals werken met de kieskasten, het arbeid-naar-keuzebord, les in het speellokaal, buitenspelen, taakjes maken, met de computer werken of bewegingsonderwijs. De kleuters werken met een taakbord aan hun weektaak. Binnen deze methode wordt digitaal een portfolio bijgehouden. Soms is het in het belang van het kind dat het verlenging van de onderwijstijd in de kleutergroep krijgt. Daarbij zijn zowel sociaal-emotionele factoren als didactische vorderingen van belang. De groepen 1 en 2 doen mee aan het jaarlijkse school-brede project.

De middenbouw

In de groepen 3, 4 en 5 ligt de nadruk meer op het structureel aanbieden van de leerstof, waarbij het spelen echter niet vergeten wordt. In groep 3 wordt gestart met een kringgesprek. In groep 3 staan de taken en planningen op een taakbord. De belangrijkste activiteiten zijn het leren lezen, rekenen en schrijven. In groep 3, 4 en 5 wordt er ook met het digitaal rekenonderwijs gewerkt.

De kinderen in de groepen 3, 4 en 5 werken eveneens met een Daltontaak. Het gemaakte werk wordt door de kinderen afgetekend. Dit gebeurt met de dagkleuren: maandag – blauw; dinsdag – groen; woensdag – geel; donderdag – oranje; vrijdag – rood; de dagen van het weekend worden met paars aangegeven. De weektaak van groep 4 heeft een andere indeling dan die van groep 3, maar is gelijk aan die van groep 5. Op deze manier leren de kinderen de leerstof per dag in te delen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de lichamelijke, muzikale en creatieve vorming.

De bovenbouw

In de groepen 6 tot en met 8 worden zaken als zelfstandigheid, samenwerken, omgaan met verantwoordelijkheid, reflecteren, effectief/doelmatig leren/werken en taakopvatting steeds belangrijker. Het zelfontdekkend leren krijgt een belangrijke plaats. Ook hier worden de weektaken door de leerlingen afgetekend.

In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het verkeersexamen.  In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs d.m.v. voorlichtingsavonden, schoolbezoeken en dergelijke.

Weektaak en doelenbord

Leerlingen vanaf groep 3 werken aan de hand van een weektaak. De weektaak is een takenlijst, agenda en doelen-overzicht ineen. Als een leerling een onderdeel voltooid heeft mag het deze afvinken. Om een weektaak succesvol te kunnen gebruiken is leesvaardigheid noodzakelijk, leerlingen in de onderbouw werken daarom aan de hand van pictogrammen op een doelenbord.  Wanneer een leerling doel behaald heeft, maakt het dit met een kleur zichtbaar op het doelenbord.

Thematisch onderwijs

Scholen hebben de opdracht verplichte vakken in samenhang aan te bieden. Door verschillende vakken aan elkaar te verbinden krijgt het geleerde betekenis. De Poolster onderschrijft deze visie op onderwijs en werkt aan een curriculum dat door gebruik van thema’s verbindingen legt. Dit zijn verbindingen met andere vakken binnen het curriculum, zoals techniek en rekenen of taal, maar ook met de belevingswereld van het kind.

De wijze waarop rekenen aangeboden wordt is hier een goed voorbeeld van het. Door het rekenen letterlijk uit het ‘ platte vlak’ te halen en aan de hand van betekenisvolle (reken-)spellen te laten oefenen krijgt het meerwaarde.

Iets vergelijkbaars geldt voor de taalmethode, een deel van de opdrachten kan thematisch  aangeboden worden. Een andere goed voorbeeld van thematisch onderwijs zijn de themahoeken in de onderbouw.

Leervragen en onderzoekend leren

Zaakvakken, alle vakken buiten het reken- en taalonderwijs, worden zoveel mogelijk aan de hand van een overkoepelend thema aangeboden. Het doel hierbij is dat leren altijd betekenisvol moet zijn. Wij vinden dat dit het beste kan door de leerling zoveel mogelijk ruimte te geven om te onderzoeken.

Leerlingen stellen zogenaamde ‘Leervragen’; vragen die niet met een ja of nee zijn te beantwoorden of enkel tot een definiëring leiden, maar die een opening bieden naar onderzoek. Dit onderzoekend leren, gaat aan de hand van de methodiek: De denkcirkel van Onderzoek.

Na het formuleren van een leervraag, volgt het vormgeven van het onderzoek. Pas daarna begint het daadwerkelijk onderzoeken. De resultaten presenteren is een ander belangrijk onderdeel van de methode. Goede presenteren vergt structureren van en reflecteren op de verworven kennis. Door informatie te delen toont de leerling dat deze grip heeft op de materie.  In de laatste fase krijgt is er feedback van de groep en de leerkracht. Goed uitgevoerd onderzoek  leidt tot nieuwe leervragen, waarmee de cirkel opnieuw start.

Meestal werken alle groepen van een bouw aan een thema. Dit heeft te maken met de verschillende doelen die per jaar behaald moeten worden.  Aan het einde van groep 8 jaar onderwijs moeten alle thema’s aanbod zijn geweest.

Wanneer het kan wordt eens per jaar aan een schoolbreed thema gewerkt, deze thema periode wordt feestelijk geopend en afgesloten met presentatie voor ouders.

Bij het werken aan thema’s en in het bijzonder de schoolbrede thema’s moedigen we het aan dat ouders betrokken worden bij het onderzoek. Meewerken kan op vele manieren, door leerlingen te helpen bij onderzoek, of doordat u misschien werk of vaardigheid heeft die van toepassing is bij het thema.

Waarom  thematisch werken

  • De leerkracht krijgt door eigen sturing van de leerling een meer coachende rol;
  • de verschillende talenten van de leerkrachten komt meer tot zijn recht;
  • Leerlingen ontdekken samenhang tussen de verschillende vakken;
  • het leert oplossings- en leerstrategieën ook bij andere vakken toe te passen;
  • het is een mogelijkheid om de volledige breedte van het aanbod aan te bieden.

Hybride onderwijs

De Poolster kiest er bewust voor om een mix aan te bieden van analoog en digitaal onderwijs. De school ziet dat digitale middelen aanwijsbare voordelen hebben voor zowel leerling als leerkracht. Werken op eigen niveau of formatief toetsen wordt door inzet van educatieve software veel beter toepasbaar. De leerkracht krijgt de beschikking over uitgebreide analyse mogelijkheden waarmee leerlingen beter gevolgd kunnen worden.

Daltononderwijs vraagt de leerling vooral inzicht te ontwikkelen, alleen (digitaal) antwoorden invoeren is in deze visie onvoldoende. Om Inzicht krijgen in de manieren waarop een leerling werkt, moet het zelfinzicht verwerven, onderzoeken waarom een antwoord niet goed is. Dit onderzoek wordt ondersteund door aanbod te verbinden aan de beleveniswereld van het kind.  ICT-toepassingen zijn hierbij een middelen om een doel te bereiken.

Rekenonderwijs bestaat uit een mix van Gynzy (digitaal) en met Sprongen Vooruit, (analoog), een methode die nadruk legt op betekenisvol rekenen, waarbij leerlingen oefen door te doen. Met ingang van het afgelopen schooljaar is er vanaf groep 3 voor alle leerlingen een Chromebook beschikbaar.

Excellentie onderwijs

Afgelopen schooljaar hebben een aantal leerlingen, onder begeleiding van een van onze leerkrachten, gewerkt met De Pittige Plustorens, materiaal voor hoog- en meerbegaafden (A en A+). Met ingang van dit schooljaar gaan wij kijken of wij nog meer kinderen hierbij kunnen betrekken. IB-er en specialiste screenen de kinderen. De leerkrachten krijgen van onze eigen specialiste input. Zij verzorgt ook de begeleiding van de leerkrachten in de groep in het werken met de materialen. Er wordt o.a. gewerkt met ‘Denksleutels’.

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Vrijwel alle kinderen zijn bekend met het begrip “sleutel” als een ding dat je gebruikt om iets te openen. De denksleutels gebruiken we om ons denken te openen. Dit is voor kinderen een makkelijk uit te leggen concept.

De denksleutels zijn te gebruiken voor alle leerlingen van een basisschool. Er zijn in totaal 20 denksleutels ontwikkeld met voorbeeldvragen voor jonge en oudere kinderen. De Denksleutels zijn gebaseerd op The Thinkers Keys van de Australiër, Tony Ryan.

Cultuureducatie aanbod
Kunst & Cultureel erfgoed

Wij streven ernaar de kinderen kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines en cultureel erfgoed. We richten ons vooral op beeldende kunst (zoals schilderen, fotograferen, textiele vormen, beelden maken), audiovisueel (film en video) en muziek. Met cultureel erfgoed wordt bedoeld datgene van vroeger wat er nu nog is en wat wij met z’n allen van waarde vinden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de geschiedenis van de buurt waarin zij wonen en waar zij naar school gaan ontdekken tijdens hun schoolcarrière. Zij zullen zich hierin verdiepen door mensen van vroeger die de geschiedenis nog hebben meegemaakt te ontmoeten, zij zullen ook tentoonstellingen, films en voorstellingen bezoeken die deze geschiedenis voelbaar en zichtbaar maakt. We vinden het belangrijk dat zij deze geschiedenis zelf gaan ontdekken, gaan onderzoeken en hun eigen vorm gaan vinden om deze ervaringen een vorm te geven. Het is ons doel  deze beelden te delen. Niet alleen op school maar ook met ouders/verzorgers, buurtbewoners en organisaties waar we mee samenwerken en anderen die hierin geïnteresseerd zijn.

Techniek en wetenschapsonderwijs (W&T)

Het belang van goed W&T-onderwijs reikt in onze visie verder dan leerlingen interesseren voor baan in de techniek. Onderzoeken, ontwerpen en experimenteren zijn onmisbare onderdelen van het Daltononderwijs.

In onze visie is W&T-onderwijs verbonden aan een groot deel van ons onderwijsaanbod. Door dit integraal aanbieden verzekeren we er ervan dat het de aandacht krijgt die het verdient.

Hoe ziet het technisch aanbod eruit?
De school hanteert een doorgaande leerlijn techniek.

Het beschikt over een goed geoutilleerd technieklokaal. In 2019 is met behulp van een W&T-subsidie van de gemeente Amsterdam een intensief coachingsprogramma op dit gebied gevolgd en de school neemt deel aan een Pilot om tot een technieklaboratorium te komen

Onderzoek en experiment en technische oplossingen komt o.a. terug in het Thematisch onderwijs. Leerlingen bedenken eigen onderzoeksvragen en worden uitgedaagd om een door experiment en onderzoek tot een antwoord te komen. De leerling wordt gestimuleerd een zo breed mogelijk arsenaal aan oplossingsmogelijkheden toe te passen. Het doel van de school is om uiteindelijk tot een volledig STEAM aanbod te ontwikkelen.  (Science Technology, Engineering, Arts, Maths (STEAM).

ICT-onderwijs
Toekomstgericht en eigentijds onderwijs

Het besef dat onderwijs ook moet werken aan het versterken van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden maakt Daltononderwijs voor alle tijden toepasbaar, ook voor de toekomst. In een veranderende wereld is de mate waarin je in staat bent jezelf aan te passen aan de verandering belangrijk. De transitie naar onderwijs van de toekomst of naar het nieuwe curriculum dat in de steigers staat, is relatief klein of zijn aanvullingen op het bestaande.

Uitgangspunt van het ICT-beleid

Integratie in het curriculum is essentieel. Slechts door het aanbod  in een breder kader aan te bieden kunnen we dit aanbod een plek geven in ons onderwijs en daarmee de juiste ruimte waarde toekennen.

ICT-basisvaardigheden, het leren werken met computers, programma’s. Leerlingen werken dagelijks met een Chromebook en leren door het maken van opdrachten spelenderwijs de basisvaardigheden, bijvoorbeeld werken met een tekstverwerker of een beeldbewerkingsprogramma. Vanaf groep 6 is typen een vast onderdeel van de lessen.

Informatievaardigheden. Leren vinden en toepassen van informatie. Wat leer je uit je hoofd en wat zoek je op. Deze informatievaardigheden hebben worden aangeboden als onderdeel van begrijpend lezen methode, maar ook in themaprojecten en onderzoeksopdrachten.

Computationeel denken, Vrij vertaald: Algoritmisch denken, is niet zozeer een vak, maar een manier van onderzoeken, waarbij niet het antwoord het doel is maar het onderzoek naar de manier waarop het antwoord tot stand komt. Computationeel denken is verbonden programmeer-  en rekenonderwijs. Daarnaast biedt Computationeel denken een goed vertrekpunt voor het wetenschap en techniek aanbod.

Wij zien het als taak leerlingen op te leiden tot geëmancipeerde burgers die volledig deel kunnen nemen aan de samenleving. Beiden van een veilige omgeving is hierbij essentieel. Alleen zo kan  de leerling oefenen en van zijn fouten leren.

Mediawijsheid, leerlingen handvatten geven waarmee deze veilig deel kan nemen aan de digitale maatschappij is om die reden een belangrijk onderdeel van ons onderwijs geworden. Naast dat aandacht is voor ICT en veiligheid (programma’s tegen online pesten)  is er aandacht voor de invloed van media op het individu.

Afstandsonderwijs

Wanneer leerlingen om een of andere reden voor langere tijd niet meer onderwijs op school kunnen krijgen, wordt overgegaan op afstandsonderwijs.

Redenen om over te gaan op afstandsonderwijs kunnen zijn: 

  • Door (langdurige)  ziekte van een leerling of omdat de leerling in quarantaine moet;
  • een leerkracht is voor langere tijd door ziekte afwezig of doordat deze in quarantaine moet.
  • Door een landelijke maatregel (lockdown) waardoor scholen gesloten zijn.

Wanneer onderwijs op afstand nodig is, hoort u dat van uw leerkracht. Het protocol Onderwijs op Afstand treed in werking. Leerlingen krijgen een werkpakketje mee naar huis, waaronder een computer en werkschriften.  Om te zorgen dat het lesmateriaal en de computer van school veilig naar huis vervoerd kunnen worden, doen we een beroep op u om deze bij de school af te halen.

Ondank dat school zijn uiterste best doet om systemen zo eenvoudig mogelijk te maken lukt hebben vooral onderbouwleerlingen hulp nodig bij het opstarten. Om uw kind zo snel mogelijk aan het werk te krijgen doen we daarom een beroep op u en uw kind hierbij te helpen. Wanneer afstandsonderwijs aan de orde is worden de inloggegevens verspreid.